Bez kategorii

Oświadczenie majątkowe

Mimo iż oświadczenie majątkowe pisze niewiele osób w Polsce, to jednak musi ono zostać wykonane poprawnie i zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Niestety błędy pojawiają się notorycznie i dotyczą one przede wszystkim:

 • szacowania wartości nieruchomości,
 • opisywania miejsca zatrudnienia,
 • źródeł dochodu (brak instrukcji oraz wyjaśnień).

Oświadczenie majątkowe muszą złożyć osoby pełniące funkcje publiczne każdego roku, do 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Oświadczenie o stanie majątkowym – wzór

Wzór do oświadczenia o stanie majątkowym zostało określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku. Dotyczy ono określenia przykładowego formularza określającego majątek takich osób jak:

 • radny gminy,
 • wójta,
 • zastępcy wójta,
 • sekretarza gminy,
 • skarbnika gminy,
 • kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
 • osoby zarządzające,
 • członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
 • wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Oświadczenie majątkowe pracowników samorządowych

Jak już wcześniej zostało wspomniane, oświadczenie majątkowe musi złożyć na terenie gminy:

 • radny,
 • wójt,
 • zastępca wójta,
 • sekretarz,
 • skarbnik,
 • kierownik jednostki organizacyjnej,
 • osoba zarządzająca,
 • członek organu zarządzającego gminną osobę prawną.

W województwie taki obowiązek został nałożony na:

 • radnych sejmików,
 • członków zarządu,
 • marszałków,
 • wicemarszałków,
 • skarbników,
 • sekretarzy,
 • kierowców samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • osób zarządzających osobami prawnymi,
 • członków organów zarządzających osobami prawnymi,
 • osoby wydające decyzje w imieniu wójta, starosty oraz marszałka.

Czego dotyczy takie oświadczenie i co powinno się w nim zawrzeć? Przede wszystkim informacje o majątku odrębnym oraz majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową. Osoba zobowiązana do złożenia tego oświadczenia musi określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów oraz zobowiązań do majątku odrębnego i wspólności majątkowej, którą dzieli z małżonkiem.

Do kogo zostaje złożone oświadczenie majątkowe?

Każda z osób objęta obowiązkiem złożenia dokumentu dotyczącego posiadanego majątku, musi zrobić to w odpowiedni sposób i zgłosić się do konkretnej osoby. Jakiej? Schemat ten przedstawiamy poniżej.

 1. Radca gminy składa wniosek przewodniczącemu rady gminy.
 2. Wójt, przewodniczący rady kminy składa wniosek do wojewody.
 3. Radny powiatu składa wniosek do przewodniczącego rady powiatu.
 4. Starosta, przewodniczący rady powiatu składa wniosek do wojewody.
 5. Radny województwa składa wniosek do przewodniczącego sejmiku.
 6. Marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa składa wniosek do wojewody.

Co ważne, wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jasne. Oznacza to, że każdy obywatel ma prawo dowiedzieć się jaki majątek posiada dana osoba pełniąca funkcje społeczne w państwie. Adres zamieszkania oraz położenie danej nieruchomości nie są informacjami podanymi dla innych.

Dokument ten powinien być złożony w specjalnym formularzu, który zawiera informacje odnośnie zasobów pieniężnych, nieruchomości, udziałach i akcjach, dochodach oraz mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. złotych i zobowiązaniach pieniężnych powyżej 10 tys. złotych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *